Today's walk - Z Chrástu do Bukovce aneb má dnešní procházka

JJ pracant mužíček @jjpracJune 2018 · 3 min read · Czechia · #cesky

Today I used the beautiful weather for a short walk through nature. Near Pilsen there is the nature reserve Zábělá, which I visited to regenerate my powers in nature. On the map (maps.cz) you can see my pilgrimage.

Dnešní krásné počasí jsem využil k menší procházce přírodou. Nedaleko Plzně se nachází přírodní rezervace Zábělá, kterou jsem navštívil, abych v přírodě zregeneroval své síly. Na mapce (mapy.cz) můžete vidět moji pouť.

1.jpg

I started my journey in the town of Chrást. I continued on the blue marking around the water camp to the Dolany Bridge:

Svoji cestu jsem zahájil v městečku Chrást. Pokračoval jsem po modré TZT okolo vodáckého tábořiště až k Dolanskému mostu:

20180603112942.JPG

This reinforced concrete bead that springs over the Berounka Valley is already 90 years old and the bridgework has already earned its reward.

Tento železobetonový krasavec klenoucí se přes údolí Berounky je už 90 let starý a rekonstrukci mostovky si už rozhodně zasloužil.

20180603113544.JPG

Behind the Dolany Bridge I continue on the green mark side of the river. I'm entering the forest. It's a beautiful deciduous oak-horn grove. The original forest, which was once dominant in Pilsen, was replaced by pine and spruce trees. It provides a pleasant shade in today's heat and is a reservoir of water in the countryside, which can not be said about the spruce forest. Reservations are conducted by a nature trail through which I walk.

Za Dolanským mostem pokračuji po zelené při břehu řeky. Vstupuji do lesa. Je to krásný listnatý dubohabrový háj. Původní les, který byl kdysi v okolí Plzně dominantní, než jej nahradily borovice a smrky. Poskytuje příjemný stín v dnešním horku a je rezervoárem vody v krajině, což se o smrkovém lese říct nedá. Rezervací vede lesnická naučná stezka, po jejíž části se projdu.

IMG_20180603_124040.jpg

Some trees are charming with their old age. They provide home and nutrients to many animals with their bodies. The forest is connected by an underground network of mushrooms, a trench through which the trees can communicate. It's a wonderful world. Breathe in the air of peace and strength with me ...

Některé stromy jsou půvabné svým stářím. Svými tlejícími těly poskytují domov a živiny mnoha živočichům. Les je propojen podzemní sítí hub, podhoubím, přes které jsou stromy schopny i komunikovat. Je to úžasný svět. Nadechněte se vzduchu plného klidu a síly spolu se mnou...

IMG_20180603_124727.jpg

We can not miss the beautiful views of the river Berounka. The river as a gift of life flows through the region. Modern people called her Berounka. However, ancient ancestors called her Miz to Prague ...

Nemůžeme minout ani krásné vyhlídky na řeku Berounku. Řeka jako dárkyně života protéká krajem. Moderní lidé jí nazvali Berounkou. Však dávní předkové jí nazývali Mží až do Prahy...

IMG_20180603_125949.jpg

Like an ancient dragon, the old giant is ...

Jako pradávný drak tu tleje starý velikán...

IMG_20180603_130126.jpg

And I'm getting closer to my destination, to Bukovec. This is part of Pilsen. I take a last look at the river. It was a beautiful pilgrimage ...

A už se blížím do svého cíle, do Bukovce. Jedná se o část Plzně. Loučím se posledním pohledem na řeku. Byla to krásná pouť...

IMG_20180603_132155.jpg

Steemit logo JJ.jpg


Topics: CESKYNATUREFOREST

Share this post

Post Location

Comments