247EE361-2583-467C-9E1A-B15F1F7F8AAA.jpeg


Czech version


16. den- Bulharsko už volá!

Ráno se probudíme a vyjíždíme. Krajina je tady ovšem dost kopcovitá a tak tlačíme. Je tu spousty psů, kteří na nás chtějí zaútočit. Hlídají kravská stáda. Esma mi o nich vyprávěla. Jsou jedni z nejlepších a je zakázáno je vyvážet ze země. Nechci ani pomyslet, jak by to dopadlo, když by tuktuk přestal jet právě u stáda. Máme na obranu připravené nářadí, popřípadě můžeme vylézt na střechu tuktuku.

Pustili nás do EU!!! Radost, úleva, nadšení. Řeší se pouze, že zelená karta je vytisklá na bílém papíře a přitom úředník nezkontroluje ani VIN. Za hranicemi nás vítají Bulhaři s koněm a já myslím, že jeden chce můj Instagram. Nakonec z něj vyleze, že chce jako dárek můj telefon ;-D Tak my zas pokračujem pane...

Tomík se po cestě občas naštve kvůli žihadlu. Jednou tak vběhne do pole a křičí. Já nic neříkám a jen s ledovým klidem umývám jeho zabahněné nazouváky v kaluži u cesty. Co nás ale pak nečeká? Setkání s jeho tátou Petrem a bráchou Markem v Burgasu. No emoce...


English version


Day 16- Bulgaria calls!

We woke up in the morning and then we go out. The landscape is quite hilly here, so we push. There's a lot of dogs that want to attack us. They watch cow herds. Esma told me about them. They are one of the best and it is forbidden to export them from the country. I don’t even want to think how it would be when the tuktuk stop close to the herd. We are ready with tools in our hands for defense, or we can climb on the roof of the tuktuk.

They let us into the EU!!! Joy, relief, enthusiasm. Only the green card is printed on white paper and the officer tells us some kind of bullshit. What is interesting? He didn’t check the VIN. Beyond the borders, the Bulgarians welcome us with a horse, and I think one of them wanna my Instagram. Actually he wants my phone as a gift ;-D So we continue sir ...

Tommy occasionally gets angry on the road due to sting. Once he runs into the field and shouts. I'm not saying anything, and only with the cold calm I wash his dirty shoes in the puddle near the road. What next expect us? Meeting with his father Peter and brother Mark in Burgas. Many emotions ...

0F1E0596-5E23-45D6-B8F0-FF062EB7D433.jpeg


C4E611E5-F4FA-49F2-98D0-6EBE0FAE52C7.jpeg


B238B2B2-5E6D-473F-AB0E-CC39DAD45700.jpeg


F38D1A5E-7013-45C2-B436-A91CF0055530.jpeg


8DB0D638-48EE-47E1-A5AC-9291343C114E.jpeg


0341AC4C-C164-4BF5-94E1-5DD1B3601711.jpeg


88565366-F509-4688-BF30-83A57861C17E.jpeg


Chech version


17. den- čtyři pasažéři v tuktuku

Tak to tu asi ještě nebylo. Po chvíli však uznáváme, že to tak nelze. Žihadlo to neutáhne. Tomáš s taťkou tedy jedou spolu a my s Márou stopujeme. Sraz máme mít v polovině cesty do Varny na Sunny beach. Stopujeme asi 10 minut a Marek je ze slunce rudej jak rajče. Okumentuje to pár slovy že by se na to mohl a my jdeme směrem autobus. Mezitím se ozývají kluci, že je potřeba provést menší opravu a vracejí se. Potkáváme muže s karavanem co procestoval půlku světa a ten nás odváží na odlehlou pláž.


English version


Day 17- four passengers in tuktuk

That's probably first experience. After a while, we recognize that it is not possible. The tuktuk can’t continue like this. So Tommy and dad ride together, me and Marek are hitchhiking. We have meeting in the half of the road to Varna on Sunny Beach. We are hitchhiking about 10 minutes, sun is strong and Marek is red as tomato. He says I will not continue in this and we're going in the direction for the busterminal. Meanwhile, the guys are calling they need to make minor repairs and come back. We meet a man with a caravan who traveled around half of the world, and he drives us to a secluded beach.

C17E5225-FF57-4890-A927-68CD47F84412.jpeg


790ACE68-6B3D-414C-8D35-5CC1E1106AA4.jpeg


427F2A60-C79A-40CD-9629-1CD1B4EB71AC.jpeg


9AAB43DA-BF93-4C20-8CBC-6F57C6142BAA.jpeg


7D954F2E-9064-44CC-A75E-7A37E44B10C9.jpeg


Czech version


18. den- ozdravná kúra

S Tomíkovým tátou jsme se ráno namazali blátem, prý má blahodárné účinky. Přes noc jsme spali tři ve staně a já mu prý dal ze spaní facku. Mám čekat odplatu ve chvíli, kdy to budu nejméně čekat ;-) Už jsme s Tomíkovým bráchou Markem prošli celým Burgasem a jedeme spolu na Slunečnou pláž. Kluci dojíždí večer a hurá do víru nočního života! Výsledek? Tohle kroucení těla v rytmu disca nechme pro jiný ...


English version


Day 18- healing cure

With Tom's dad we smeared with mud in the morning. People says it has beneficial effects. Overnight we slept three in the tent and I slapped Thomas father. “I will hit you back, when you not will wait for it,” says Petr ;-) We already went with Mark through all Burgas and we go together on Sunny Beach. The boys coming in the evening and and we are ready for nightlife! Result? This twist of the body in the disco rhythm we leave for another people...

C573B5B7-CC03-4B17-9257-7A72D6C1730B.jpeg


699E7A71-9A83-4DD6-B33E-4B4E16408D76.jpeg


F59F748A-07F8-4727-8A03-134567ECBFDD.jpeg


5783A172-28F4-401D-A1A5-7708E1072C9C.jpeg


Czech version


19. den- hotelový zevl u bazénu

Skutečně je to tak, celý den se válíme, až navečer nás čeká procházka směr staré město Nesebar. Jsem opálený jako Italský hřebec! ;-D


English version


Day 19- hotel chillax

It's true, all day we lie till the evening and then we have a walk to the old town of Nessebar. I'm tanned as Italian Stallion! ;-D

D56F2129-4110-4055-9994-02E3D1810535.jpeg


A8B6D74A-7C57-4B1E-8F44-E395A8E7D7B5.jpeg


Czech version


20. den- rodina odjíždí

Ráno setkáme nějaké borce, co cestují Balkánem a chtěli se seznámit s Tomem. Petr a Marek nás opouští a mě se jedna žena ptá: “Máš cigaretu?- Ne... Chceš se mnou sex? Ne...” To je konec dobrodružství na Sunny beach v Burgasu a my konečně opouštíme tohle zvrácené místo :-D Obrázek nechť si každý udělá sám osobní návštěvou.

Po 13 km sháníme v malém městečku Kableshkovo nové svíčky. Potkáváme jednoho Bulhara, který každou zimu pracuje v ČR. Ptá se mě co dělám- odpovídám, že finančního poradce a tak se mě ptá na povinné ručení a pojištění na byt. Bere si na mě kontakt a já mám nového klienta :-D

Později začíná pršet a žihadlo nechce jet. Najdeme autodílnu a muže jménem Tichomír. Ten pracoval dva roky jako řidič na Slovensku a narovinu nám říká, že je to pro něj nerentabilní opravovat. Je však zaujatý dálkou odkud Tuktuk jede, sám Thajsko navštívil a říká: “Dnes je neděle a v neděli se nedělá.” Přijďte zítra. Lidé se sbíhají a fotí. Jdeme stanovat do pole, jeden muž nás upozorňuje, že jsou tam zmije. Večer se probouzím- někdo nám chodí kolem stanu...


English version


Day 20- family is leaving

In the morning we meet some guys who travel through the Balkans and wana know Tommy. Peter and Mark leave us and one woman asks me: "Do you have a cigarette?" "No ... Do you wanna sex with me? No ... "This is the end of the adventure on Sunny Beach in Burgas, and we finally leave this perverse place :-D Let everyone make own picture about this place by personal visit.

After 13 km we wanna find new candles in the small town of Kableshkovo. We meet one Bulgarian who works every winter in the Czech Republic. He asks me what I'm doing - I answer that I am a financial advisor and he asks me for car insurance and insurance for the apartment. He wanna contact me and I have a new client :-D

Later begin rains and the sting does not wanna go. We found a car shop and a man named Tichomir. He worked for two years as a driver in Slovakia, and he tells us that it is unprofitable to repair tuktuk. But he is interested in the distance tuktuk is going from, (visiting Thailand himself) and saying: "Today is a Sunday and on Sunday we don’t work." Come tomorrow. People are converging and taking photos. We wanna camp in field, one man tells us there are vipers. I wake up in the night - someone is walking around the tent ...

4C704E30-F1B6-490F-AED4-3DAA9BDE8092.jpeg


F756643B-9F18-41D2-9405-82A55246EF29.jpeg


BA4F3EC2-389C-49BB-B557-2C846BEC0744.jpeg

Pro aktuální dění sleduj (watch) instagram tomiknacestach or adam_truestories and facebook Tomík na cestách