Poland

Podlaskie Voivodeship

Podlaskie Voivodeship or Podlasie Province in northeastern Poland.

$$

Description by Wikipedia under CC BY-SA 3.0. Photo: Podlaskie Travel / Unsplash